Procedury postępowania COVID–19

Procedury postępowania w przedszkolu po wznowieniu działalności związanej z zamknięciem związanej z COVID – 19

 

1.    Każde dziecko przychodzące do przedszkola powinno mieć mierzoną temperaturę, w przypadku przekroczenia temperatury powyżej 37,0 0C dziecko nie będzie przyjmowane.

2.    Rodzice przyprowadzający swoje dzieci do przedszkola pozostawiają je personelowi w przedsionku.

3.    Zabrania się przynoszenia pluszowych zabawek do przedszkola, wszelkich napoi.

4.    Wchodząc na teren przedszkola należy zdezynfekować ręce.

5.      Nauczyciel ma wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach. Ma zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Ma zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Ma też unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

6.      Rodzic, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, ma przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. Ma zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Przypominamy rodzicom, by przyprowadzali do placówki dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.

7.      Zwracamy się też do rodziców by wyjaśnili dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Regularnie przypominali dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Mają także zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Przypomina, że dzieci uczą się przez obserwację, dlatego także sami rodzice powinni stosować się do tych zasad.

 

http://www.morenowyraj.pl/media/dokumenty/Pakiet-Informacyjny-rodzic.pdf