Ogłoszenia dla rodziców

 

 

W roku 2021 przedszkole będzie zamknięte w dniach:

od 05 lipca do 09 lipca, oraz od 09 sierpnia do 20 sierpnia.

 

W związku z tym, że Państwo zawarli z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez tutejsze Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj w Gdańsku. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować.

Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Gminy Gdańsk, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

 

Spotykamy się z licznymi wątpliwościami, co stanowi dane osobowe podlegające ochronie.

Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

 

Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów.

 

W naszym przedszkolu:

  • dane osobowe nie są umieszczane na zewnątrz placówki ani w internecie, a więc nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób.
  • jeśli pokazujemy zdjęcie dziecka, to albo bez żadnego podpisu (np. na stronie internetowej), albo tylko z imieniem.
  • jeśli podajemy imię i nazwisko dziecka, to bez zdjęcia i dodatkowych informacji.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.

Jest nam miło poinformować, że Aleksandra  08.06.2017 r. została laureatem Wojewódzkiego Konkursu  „Wspaniały Świat Turcji” Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy. Nagroda wiąże się z otrzymaniem stypendium na cały okres nauki w szkole podstawowej Lingwista w postaci upustu czesnego w wysokości 100% na cały okres nauki w szkole.

Nasza podopieczna Aleksandra zajęła II miejsce w konkursie plastycznym pt. Zwierzęta w naszym mieście w Szkole Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, 17.03.2016 r.

Wychowanka Misiun  zajęła I miejsce w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „HEJ KOLEDA , KOLĘDA” , który odbył się w PRZEDSZKOLU SIÓSTR DUSZY CHRYSTUSOWEJ „SOLARIS” 22 stycznia 2016 r.

Wychowanka naszego przedszkola Natalia  zajęła III miejsce w konkursie „Lingwistyczna jesień z poezją” który odbył się 26.11.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy przy ul. św. Barbary 1. 

Wychowanek naszego przedszkola Piotr został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Plstycznego Wspaniały Świat Turcji 2015 Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy. Ngroda wiąże się z bonifikatą na czesne w szkole podstawowej Lingwista.

 

Wychowanka nazego przedszkola Alicja zajęła II miejsce w konkursie recytatorskiem pt.” Zima w różnych odsłonach – święta, zwierzęta, pejzaże, zabawy, sporty podróże małe i duże …” oraganizowanym przez Podstawową Szkołę Społeczną „Niedźwiednik” w Gdańsku.

Wychowanka naszego przedszkola Lena otrzymała Nagrodę Dyrektora Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Kuratora Oświaty, Towarzystwa Polsko-Tureckiego, Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oswiata-Lingwista” Nagroda wiąże się z otrzymaniem stypendium na cały okres nauki w szkole podstawowej Lingwista.

Jest nam miło poinformować, że Joanna została laureatem uczestnicząc w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. Kalendarz Dziecięcych Marzeń Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Nagroda wiąże się z otrzymaniem stypendium na cały okres nauki w szkole podstawowej Lingwista.