Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MORENOWY RAJ W GDAŃSKU

Podstawa prawna
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

– ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

– Statucie Niepublicznego Przedszkola Morenowy Raj w Gdańsku,
– rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. Nr 168, poz. 1324).

 

Baza przedszkola

Placówka zlokalizowana jest w Gdańsku, na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny 17. Posiada trzy sale dydaktyczne, bogato wyposażone w pomoce do zajęć i twórczej aktywności. Przedszkole dysponuje własną kuchnią, placem zabaw, salą logopedyczną, biblioteką.

 

Wizja przedszkola

 

1.   Przedszkole preferuje pracę indywidualną i w małych zespołach, dlatego też każdy nauczyciel:

a)  chroni oryginalność myślenia dziecka,

b)  nie poleca, nie nakazuje, ale proponuje,

c)  nie wyjaśnia nadmiernie i nie wyręcza,

d)  daje dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązania problemu,

e)  nie ponagla, daje dziecku czas na samodzielne uporanie się z zadaniem.

 

2. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

3. Edukacja dzieci  ukierunkowana jest na uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tą gotowość, prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka.

4. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

5. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom sukcesy  rozwojowe.

6. Placówka promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.

7. Przedszkolaki posługują się  różnymi sposobami ekspresji  słownej, muzycznej, ruchowej,  plastycznej i teatralnej.

8. Dzieci poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć i szanować, a także korzystać z jej zasobów.

9. Przedszkolaki  uczą się odróżniać dobro od zła.

 

Misja Przedszkola

Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny  rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem, w harmonii z otaczającym światem .

Cele strategiczne

1. Przedszkole wzmocni efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Przedszkole udoskonali procesy zachodzące w przedszkolu.
3. Przedszkole utrzyma wysoką pozycję w środowisku lokalnym.
4.  Przedszkole usprawni swoje funkcjonowanie, opierając je na współpracy rodziców z nauczycielami.

5. Dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu.

6. Przedszkolaki rozwijają się twórczo.

7. Dzieci są samodzielne w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

8. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

 

Adaptacja nowych dzieci

I etap (czerwiec) –  zapoznanie ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu i programem adaptacyjnym,

II etap (czerwiec – sierpień) – cykl wizyt w przedszkolu- wspólne gry i zabawy, poznanie wyposażenia przedszkola (kąciki tematyczne),

III etap (wrzesień) – zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym służące poznaniu się oraz integracji grupy

 

Zasady współpracy z rodzicami

1. Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania
i przyczyn ewentualnych niepowodzeń.

2. Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

3. Włączanie rodziców do podejmowania działań na rzecz przedszkola.

4. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

5. Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

Formy współpracy z rodzicami:

1. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

2. Prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,).

3. Organizacja uroczystości, konkursów.