Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MORENOWY RAJ W GDAŃSKU

NA LATA 2014-2019

Podstawa prawna
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

– ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

– Statucie Niepublicznego Przedszkola Morenowy Raj w Gdańsku,
– rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. Nr 168, poz. 1324).

 

Baza przedszkola

Placówka zlokalizowana jest w Gdańsku, na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny 17. Posiada trzy sale dydaktyczne, bogato wyposażone w pomoce do zajęć i twórczej aktywności. Przedszkole dysponuje własną kuchnią, placem zabaw, salą logopedyczną, biblioteką.

 

Wizja przedszkola

 

1.   Przedszkole preferuje pracę indywidualną i w małych zespołach, dlatego też każdy nauczyciel:

a)  chroni oryginalność myślenia dziecka,

b)  nie poleca, nie nakazuje, ale proponuje,

c)  nie wyjaśnia nadmiernie i nie wyręcza,

d)  daje dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązania problemu,

e)  nie ponagla, daje dziecku czas na samodzielne uporanie się z zadaniem.

 

2. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

3. Edukacja dzieci  ukierunkowana jest na uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tą gotowość, prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka.

4. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

5. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom sukcesy  rozwojowe.

6. Placówka promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.

7. Przedszkolaki posługują się  różnymi sposobami ekspresji  słownej, muzycznej, ruchowej,  plastycznej i teatralnej.

8. Dzieci poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć i szanować, a także korzystać z jej zasobów.

9. Przedszkolaki  uczą się odróżniać dobro od zła.

 

Misja Przedszkola

Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny  rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem, w harmonii z otaczającym światem .

Cele strategiczne

1. Przedszkole wzmocni efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Przedszkole udoskonali procesy zachodzące w przedszkolu.
3. Przedszkole utrzyma wysoką pozycję w środowisku lokalnym.
4.  Przedszkole usprawni swoje funkcjonowanie, opierając je na współpracy rodziców z nauczycielami.

 

Plan rozwoju przedszkola

 

Cele strategiczne

Zadania/ cele szczegółowe

Formy realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Dokumentacja zadania

Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej

 

Wychowanie przez sztukę- zachęcanie do odgrywania ról w zabawach parateatralnych Utworzenie kącika teatralnego- mini garderoby ze strojami

Prezentowanie inscenizacji podczas przedszkolnych uroczystości

Oglądanie sztuk teatrzyków dziecięcych

 

Scenki dramowe- ćwiczenia „wchodzenia w role”

 

Samodzielne i wspólne z rodzicami przygotowywanie odpowiednich strojów, sylwet, masek, lalek, potrzebnych do teatrzyków

 

 

 

w ciągu trzech lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

scenariusze,

zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie aktywności twórczej Oglądanie wystaw malarskich
i rzeźbiarskich w Zespołu Szkół nr 2, Szkoła Społeczna Niedźwiadek, Szkoła LingwistaUdział w koncertach w szkole muzycznej

Ekspozycja  prac plastycznych przedszkolaków na korytarzu przedszkola.

Polak Mały program patriotyczny dla dzieci – IPN

Pokazy taneczne – Gabi, recytatorskie przy okazji imprez okolicznościowych.

Cykl zajęć EDUFUN – przedszkolaki w świecie eksperymentów;

 

Radio Gdańsk – zapoznanie się z pracą radia.

Młody przewodnik po Gdańsku – lekcje edukacyjne.

Centrum Hevelianum  Kleksografia – zajęcia w „Laboratorium Pana Kleksa”, wystawy edukacyjne, warsztaty np. Klocki Lego, pieczenie pierników, Empik, biblioteka

 

w ciągu trzech lat

 

nauczyciele

 

 

prace dzieci,

zdjęcia

Wdrażanie do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności

 

Systematyczny udział dzieci
w czynnościach samoobsługowych            i  pracach porządkowo-gospodarczych 

Organizowanie w sali zabaw  kącików zainteresowań umożliwiających i zachęcających do samodzielnego wyboru aktywności, np. kącik czytelnika, majsterkowicza, konstruktora, małego artysty i inne.

 

 

 

w ciągu trzech lat

 

nauczyciele

 

 

Doskonalenie procesów zachodzących

w przedszkolu

 

Prowadzenie działań

w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych

 

Tworzenie autorskich programów

i organizowanie zajęć dostosowanych do potrzeb grupy: zajęcia teatralne,  judo, szachy, zajęcia psychologiczne Ja Ty My w świecie uczuć.

 

Organizacja zajęć dodatkowych:

zajęcia rytmiczno- muzyczne, plastyczno-teatralne, język angielski, zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna, taniec.

 

 

 

 

w ciągu trzech lat

 

 

 

nauczyciele

 

 

zapisy

w dzienniku,

programy autorskie

Promowanie zdrowego, bezpiecznego

i ekologicznego stylu życia

 

Wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się oraz przestrzegania zasad higieny osobistej

 

Kształtowanie postaw proekologicznych

 

Organizowanie spacerów oraz zabaw ruchowych na świeżym powietrzu

 

Wycieczki agroturystyczne

 

Realizacja programów edukacyjnych: ekologicznych, kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe oraz higieniczne.

Spotkania i warsztaty z artystami, leśniczym, zielone lekcje edukacja przyrodnicza na żywo – kontakt z żywymi ptakami,

 

 

 

 

w ciągu trzech lat

nauczyciele

 

zapisy
w dzienniku,

certyfikaty, dyplomy

Utrzymanie pozycji
w środowisku lokalnym
Rozwijanie współpracy

z instytucjami działającymi na rzecz edukacji

Nawiązanie współpracy

z instytucjami:

– Posterunek Policji w Gdańsku,

– Straż Pożarna

– Straż Miejska

– Biblioteka Osiedlowa Gdańsk-     Morena.

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

– Szkoła Muzyczna w Gdańsku

– Szkoła Podstawowa nr 1 i 2

– Dom Samotnej Matki w    Matemblewie,

– Fundacja Hospicyjna w Gdańsku

– Schronisko Promyk dla zwierząt

 

w ciągu trzech lat

nauczyciele,

dyrektor

 

zapisy

w dzienniku,

zdjęcia

Aktywizowanie rodziców do współpracy

z przedszkolem

 

Udział rodziców

w przygotowaniu materiałów potrzebnych w organizowaniu zajęć

 

Włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych oraz wycieczek

 

Zaproszenie rodziców na zajęcia otwarte.

 

Zamieszczanie istotnych dla rodziców wiadomości na tablicy informacyjnej i stronie internetowej przedszkola.

 

w ciągu trzech lat

 

 

nauczyciele

Promocja
w środowisku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematyczne zamieszczanie  na stronie internetowej przedszkola bieżących informacji, zdjęć oraz publikacji dla rodziców

 

Prezentowanie umiejętności dzieci podczas imprez środowiskowych.

 

 

w ciągu trzech lat

 

 

czerwiec

 

nauczyciele

 

artykuły na stronie internetowej,

zdjęcia

Zarządzanie przedszkolem Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

 

 

Udział nauczycieli w szkoleniach, konferencjach

 

 

 

w ciągu trzech lat

nauczyciel

 

świadectwo ukończenia studiów,

zaświadcze-

nia

 

Kryteria sukcesu, oczekiwane efekty

1. Dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu.

2. Przedszkolaki rozwijają się twórczo.

3. Dzieci są samodzielne w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

4. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

5. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, korzystają z informacji na stronie internetowej.

6. Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce.

 

Adaptacja nowych dzieci

I etap (czerwiec) – zebranie z rodzicami, ulotka informacyjna – zapoznanie ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu i programem adaptacyjnym,

II etap (czerwiec – sierpień) – cykl wizyt w przedszkolu- wspólne gry i zabawy, poznanie wyposażenia przedszkola (kąciki tematyczne),

III etap (wrzesień) – zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym służące poznaniu się oraz integracji grupy

 

Zasady współpracy z rodzicami

1. Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania
i przyczyn ewentualnych niepowodzeń.

2. Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

3. Włączanie rodziców do podejmowania działań na rzecz przedszkola.

4. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

5. Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

Formy współpracy z rodzicami:

1. Zebrania z rodzicami.

2. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

3. Prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,).

4. Organizacja zajęć otwartych dla rodziców.

5. Organizacja uroczystości, konkursów.

6. Włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, wycieczek.